Miljöintyg för massor

Avfallslämnare

Materialets härkomst

Typ av material

Asfalt

Betong/annat

SchaktmassorHärmed intygas att massornas egenskaper är enligt ovan angivna uppgifter och därmed kan tas emot på anläggningen.

Om misstanke finns att massorna inte uppfyller angivna uppgifter har Närkefrakt rätt att debitera kostnader för provtagning och analys, samt kostnader som uppstår i samband med borttransport av materialet från anläggningen.

VID FRÅGOR: Thomas Alvarsson 019 - 20 63 03
miljointyg@narkefrakt.se